GRZANE MNICHA
(dalej: „Regulamin”)
Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą GRZANE MNICHA "Ogrzej się chwilą" (dalej: „Konkurs”).

1. Organizatorem Konkursu jest jest Bartex Bartol sp. z o.o. sp. k. , Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000450852 Sądu Rejonowego w Poznaniu Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 788-17-87-511 "Organizatorem"), REGON: 639684009, zwany dalej „Organizator”.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

3. Konkurs trwa od dnia 01.12.2015 do dnia 30.04.2015 r. (ostatni dzień wysyłki nagród).
4. Możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie zachodzi wyłącznie w dniach od 01.12.2014 do dnia 28.02.2015 r.
5. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych w Polsce, konsumentów w rozumieniu art. 221KC, zarejestrowanych na stronie, o której mowa w pkt. 6, które spełnią warunki określone w pkt. 11 i pkt. 12 Regulaminu (dalej: „Uczestnik”).
6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej www.grzanemnicha.pl (dalej: „Strona”)
7. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz (dalej: „Formularz”) zamieszczony na Stronie, poprzez wpisanie następujących danych: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail, data urodzenia, adres zamieszkania, numer i datę zamieszczoną na paragonie oraz odpowiedzieć na pytanie: dlaczego wybrałeś produkt GRZANE MNICHA (o którym mowa w pkt. 12b). Następnie należy potwierdzić pełnoletność i zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędnym jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu jak i w celach marketingowych.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
9. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
10. Treść Regulaminu będzie udostępniona na Stronie Konkursu
www. grzanemnicha.pl w okresie trwania Konkursu wszystkim jego potencjalnym uczestnikom.
11. W Konkursie mogą wziąć udział osoby spełniające wymogi określone w pkt. 5, które w dniach od 01.12.2014 do dnia 28.02.2015 r. spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:
a. dokonają zakupu przynajmniej 1 produktu marki GRZANE MNICHA (dalej: „Produkt”)
b. dokonają prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, w rozumieniu pkt. 12 Regulaminu, przy czym zgłoszenie musi nastąpić później niż moment zakupu Produktu;
c. zachowają oryginał dowodu zakupu Produktu (paragon lub fakturę, dalej: „Paragon”).
W przypadku, gdy na Paragonie nie jest wymieniona pełna nazwa Produktu dopuszczalne jest odręczne jej dopisanie na odwrocie Paragonu przez sprzedawcę (potwierdzone podpisem sprzedawcy i pieczątką sklepu, w którym zakupiony został Produkt)
12. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez spełnienie wszystkich poniższych warunków :
a. Zarejestrowanie się na stronie www. grzanemnicha.pl
b. Odpowiedź na pytanie konkursowe: Dlaczego wybierasz Grzane Mnicha? Odpowiedź przesłana za pośrednictwem Formularza zamieszczonego na Stronie (dalej: „Formularz”) powinna być napisana w sposób jak najbardziej pomysłowy i oryginalny. W Konkursie nie będą uwzględniane odpowiedzi zawierających treści powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, przepisy prawa lub uczucia religijne – oceny dokona Organizator.
Na Formularzu należy także zaznaczyć odpowiedzi, co skłoniło Cię do zakupu produktu:
CENA
JAKOŚĆ I SMAK
ZNAJOMOŚĆ MARKI
UDZIAŁ W KONKURSIE
Przy czym można zaznaczyć jedną lub jednocześnie kilka odpowiedzi.
c. polubienie naszej strony na FB
d. udostępnienie na swojej tablicy na FB naszego posta konkursowego
e. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać na Stronie za pośrednictwem Formularza w terminie od godz. 00:01 dnia 01.12.2014 r. do godz. 23:59 dnia 28.02.2015 r.
f. Uczestnik oświadcza, że ma ukończone 18 lat i jest wyłącznym właścicielem pracy konkursowej zgłoszonej przez niego w Konkursie oraz jej wyłącznym autorem. Oświadcza, że praca konkursowa nie stanowi innego opracowania. Ponadto, oświadcza, że przysługują mu niczym nie ograniczone autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej. Wyraża zgodę na zamieszczenie pracy konkursowej na stronie internetowej www.grzanemnicha.pl oraz jej prezentacji na tej stronie przez cały okres trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez użytkowników Internetu. Ponadto Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności, pól eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami) w wydawnictwach, materiałach promocyjnych i na stronach internetowych Organizatora.
e. Z tytułu oświadczenia złożonego przez Uczestnika, o których mowa w punkcie 12d, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń do Organizatora Uczestnik zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką może on ponieść z tego tytułu.
13. Nagrodami w Konkursie są:
a. 100 x nagroda III stopnia w postaci zestawu GRZANEGO MNICHA 1L z dwoma kubeczkami.
b. 50 x nagroda II stopnia w postaci koca z polaru firmowanego logiem GRZANE MNICHA .
c. 10 x nagroda I stopnia w postaci iPHONE 6 (Apple).
15. Uczestnikom uprawnionym do odbioru Nagrody I II i III stopnia (łącznie jako: „Zwycięzcy”) nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę.
16. Nagrody I stopnia zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, tj. po odjęciu kwoty w wysokości 10% łącznej wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek od nagrody, zatem Zwycięzcy otrzymają jedynie element rzeczowy nagrody.
17. Wizerunki nagród na materiałach reklamowo-promocyjnych są jedynie przykładowymi ilustracjami i mogą nieznacznie (np. kolor) odbiegać od rzeczywistego wyglądu.
18. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w Formularzu.
19. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę I stopnia lub tylko jedną Nagrodę II stopnia lub tylko jedną nagrodę III stopnia.
20. Rozstrzygnięcia Konkursu dnia 04.03.2015 r. dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, (dalej: „Komisja”)
21. Kryterium przyznania nagród w ramach Konkursu będzie swobodna ocena Komisji przysłanych Zgłoszeń, dokonana zgodnie z art. 921 §2 KC, pozwalająca uznać je za najbardziej pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe, zgodnie z następującą procedurą:
a. Komisja dokona wyboru 160 najlepszych Zgłoszeń spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników, których autorzy zostaną wpisani na Listę Zwycięzców z lokatami od 1 do 160. Zwycięzcy z lokatą od nr 1- 10 na Liście Zwycięzców przysługuje prawo do Nagrody I stopnia, Zwycięzcom z lokatami od 11 do 50 na Liście Zwycięzców przysługuje prawo do Nagrody II stopnia. Zwycięzcom z lokatami 51- 160 przysługuje Nagroda III stopnia
Dodatkowo zostanie wybranych kolejnych 10 Zgłoszeń, których autorzy będą wpisani na Listę Rezerwową z lokatami od 161 do 170.
b. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia (w rozumieniu pkt. 21 Regulaminu) z Listy Zwycięzców, prawo do nagrody przechodzi na kolejne zgłoszenie na Liście Zwycięzców.
W przypadku wyczerpania zgłoszeń z Listy Zwycięzców weryfikacji podlegają zgłoszenia z Listy Rezerwowej. W przypadku braku na Liście Rezerwowej odpowiedniej ilości Zgłoszeń, których autorzy nie utracili prawa do odbioru nagrody – nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora.
22. Weryfikacja prawa do Nagrody I, II i III stopnia będzie prowadzona w następujący sposób:
a. W ciągu 2 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu tj. 05-06 marca 2015 Zwycięzca otrzyma w imieniu Organizatora wiadomość e-mail (dalej: „Mail”) na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.
b. Zwycięzca w Mail-u zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Konkursu.
c. Na adres e-mail podany w Formularzu Organizator prześle także Oświadczenie, którego podpisanie będzie niezbędne do odbioru nagrody (dalej: „Oświadczenia”)
d. Kopię Paragonu wraz z wypełnionymi i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem Zwycięzca winien przesłać na adres Organizatora: BARTEX Bartol Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą: 61-654 Poznań, ul. Wójtowska 26, w ciągu 7 dni od dnia przesłania do Zwycięzcy maila (decyduje data nadania na stemplu pocztowym) z DOPISKIEM: GRZANE MNICHA-KONKURS.
e. Zwycięzca utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli:
i. nie potwierdzi posiadania Paragonu
ii. Nie okaże kopii Paragonu w terminie określonym w pkt. 22 d; lub
iii. Okazana kopia będzie uszkodzona w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub
iv. Okazana kopia Paragonu nie będzie dotyczyła zakupu Produktu; lub
v. Okazana kopia (unikalne numery obu dokumentów) będzie taka sama jak kopia okazana wcześniej przez innego Zwycięzcę, lub
vi. Nie spełni kryteriów uczestnictwa opisanych w pkt. 5
24. Wyniki Konkursu dostępne będą w siedzibie Organizatora w postaci Listy Zwycięzców zawierającej imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość zamieszkania.
25. Wydanie nagród:
a. Nagroda I, II i III stopnia będzie wysłana Zwycięzcom, którzy uzyskali prawo do tej nagrody, w okresie 01.04.2015 – 30.04.2015 na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu wraz z Oświadczeniami w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 22 c)
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia źle wypełnione lub przekazane po upływie określonego w Regulaminie terminu.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody.
29. Decyzja o przyznaniu nagrody bądź odmowie jej przyznania należy wyłącznie do Organizatora Konkursu i jest ostateczna.
30. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie nagród.
31. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora.
32. Dane Uczestników (imię, nazwisko, data urodzenia i miejscowość zamieszkania) Organizator może wykorzystać nieodpłatnie w materiałach prasowych jedynie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Uczestnicy mogą udzielać lub cofać zgody na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych w ww. zakresie w trakcie trwania Konkursu i do 7 dni po jego zakończeniu poprzez pisemne oświadczenie wysyłane na adres Organizatora – BARTEX Bartol Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą: 61-654 Poznań, ul. Wójtowska 26.
33. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – Organizator. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuje w sposób opisany w pkt. 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu.
34. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia Regulaminu.
35. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
36. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników w szczególności w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

2014 ALL RIGHTS RESERVED.